Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Lillybird : gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51959453 handelend onder de naam Lillybird . 

2 Website: de website van Lillybird , te raadplegen via www.lillybird.eu en alle bijbehorende subdomeinen. 

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Lillybird en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lillybird en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lillybird zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Lillybird slechts bindend, indien en voor zover deze door Lillybird uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Lillybird afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2 De weergegeven prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lillybird kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lillybird afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4 Lillybird kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Lillybird en het voldoen aan de daarbij door Lillybird gestelde voorwaarden. 

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lillybird onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lillybird het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Lillybird kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Lillybird op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Lillybird heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering Overeenkomst 

1 Zodra de bestelling door Lillybird is ontvangen, stuurt Lillybird de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Lillybird is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1-2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Lillybird .

4 Indien Lillybird de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Lillybird raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Lillybird is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

Lillybird maakt gebruik van het uitsluiten van het herroepingsrecht omdat de producten op maat gemaakt worden. Normaal kan je binnen 14 dagen na ontvangst het geleverde product terugsturen, maar bij geboortekaartjes en ander maatwerk is dat niet mogelijk. Mocht je na het ontvangen van de producten niet tevreden zijn neem dan contact op. Het product kan dan opnieuw gedrukt worden.

Betaling 

1 Klant dient betalingen aan Lillybird volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lillybird is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie en conformiteit

1 Lillybird staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lillybird er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Lillybird geeft 1-2 werkdagen garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lillybird daarvan in kennis te stellen. 

4 Indien Lillybird de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lillybird , dan kan hij bij Lillybird telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

2 Lillybird geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lillybird binnen 3 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

1 Lillybird verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lillybird gevestigd is. 

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Lillybird 
Tonga 25, 2721 GC Zoetermeer
tel 0642247957
mail: lillybirdshop@gmail.com
KvK 51959453 
BTW NL181829496B01

 

© 2015 - 2021 Lillybird geboortekaartjes op maat | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel